कॅमेरा कंपन्यांच्या नावांचे जापानी उच्चार V/S मराठी उच्चार

लेख सुरू करण्यापूर्वीच एक सूचना:

हा लेख आणि भाषाशुद्धी वगैरे भानगडिंचा तीळमात्र संबंध नाही. जापानी उच्चार ऐकून उगीच आपल्या देशी उच्चारांची हेटाळणी करू नका किंवा आपल्या कॅमेऱ्याच्या नावाचे जापानीकरण करण्याचा फाजील प्रयत्न करू नका. थोडक्यात लाईटली घ्या! 🙂

Nikon

मराठी: निकोन, निकॉन, निक्कॉन, नायकॉन

जपानी:

Sony

मराठी: सोनी

जपानी:

Panasonic

मराठी: पॅनासोनिक, पॅनासाॅनिक

जपानी:

Epson

मराठी: येपसन, यीपसन, एपसन, इपसन, एपसाॅन, एपीसाॅन

जपानी:

Olympus

मराठी: ऑलिंपस, ऑईलिंपस

जपानी:

©सर्व हक्क Sharp Imaging अहदनगर कडे राखीव.

Sharp Imaging

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s